Shalom my friend

Full track

Shalom, my friend,
Shalom, my friend,
Shalom, shalom,
May peace and joy be with you today,
Shalom, shalom.

Shalom chaverim
Shalom chaverim,
Shalom, shalom,
Lehitraot, lehitraot,
Shalom, shalom.